1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ဆက္သြယ္ရန္

Aspire Aim Machinery Trading Co.,Ltd
(ပုဇြန္ေတာင္အေရာင္းျပခန္း)

အမွတ္ (၄၇)၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ (၅၅)လမ္းႏွင့္ (၅၆)လမ္းၾကား၊ ၂ - ရပ္ကြက္၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း - ၀၁ ၂၉၃၆၅၆၊ ၀၉ ၅၁၈၁၂၄၄၊ ၀၉ ၇၃၄၉၁၀၁၁ ၊ ၀၉ ၇၃၀၁၁၅၄၃

Aspire Aim Machinery Trading Co.,Ltd
(ဘုရင့္ေနာင္အေရာင္းျပခန္း)

အမွတ္ (၁၈)၊ သီရိမြန္ (၂)လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၀င္းအတြင္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း - ၀၁ ၆၈၁၇၁၉၊ ၀၁ ၆၈၆၇၇၇၊ ၀၁ ၆၈၆၇၈၆၊ ၀၉ ၅၁၂၃၉၇၁၊ ၀၉ ၄၅၀၀၅၄၉၆၆၊ ၀၉ ၄၂၂၂၀၅၆၀၈

Contact Form